×

"The creation continues incessantly through the media of man" Antoni Gaudi

מזכרים ועדכונים משפטיים

המזכרים והעדכונים המשפטיים המופיעים בעמוד זה הוכנו על ידי הצוות המשפטי של הרפז, אורן, אדלר ושות’ והופצו ללקוחות המשרד

February 2019
(בעניין חוק התחרות הכלכלית (תיקון מס’ 21 לחוק ההגבלים העסקיים

August 2018
בעניין החלפת ה”תקנון לדוגמא” במסגרת תיקון לתקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעסיק), התשנ”ח- 1998

July 2018
בעניין תיקון מס’ 18 לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשע”ח- 2018

June 2018
בעניין החוק לצמצום השימוש במזומן 2018

March 2018
 בעניין קיצור שבוע עבודה במשק הישראלי

עברית


English version

August 2017
בעניין חוזה שכירות למגורים

August 2017
בעניין משלוח תלושי שכר במדיה מגנטית

July 2017
בעניין חוק עבודת נשים (תיקון מס’ 54) 1954

April 2017
בעניין חוק מוסר תשלומים לספקים 2017

July 2016
בעניין חופשת לידה לגברים


April 2016
בעניין תיקון מספר 28 לחוק החברות

March 2016
בעניין חוק חופשה שנתית

March 2016
בעניין חוק סליקה אלקטרונית של שיקים

 November 2015
בעניין נוהל שימוש בפרופיל לינקדאין

 April 2015
בעניין כפיית שעון נוכחות ביומטרי על עובדים

March 2015
 2015 בעניין חוק שכר מינימום (העלאת שכר מינימום) – הוראת שעה

 February 2015
2014 (22 ‘בעניין חוק שוויון הזדמנויות בעבודה (תיקון מס

 January 2015
בעניין חוק החוזים האחידים (תיקון מס’ 5) 2014

December 2014
בעניין תיקון לחוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) 2014

 October 2014
בעניין העסקת עובדים בעלי מוגבלויות

 August 2014
בעניין תיקון לחוק הגנת הצרכן

February 2014
בעניין צו הרחבה בענף הניקיון

 

Rogovin Tidhar Tower (30th floor) 11 M. Begin Rd., Ramat Gan, Israel
+972 3 7331515
+972 3 7331516
Office@hoa.co.il
©Harpaz, Oren, Adler & Co. | Disclaimer